bip.gov.pl
A A A K
BIP - PINB w Busku-Zdroju

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Dostęp do pozostałych informacji publicznych
Co zrobić, kiedy w serwisie nie ma poszukiwanej informacji publicznej ?

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a znajduje się w zasobach PINB w Busku-Zdroju i może być niezwłocznie udostępniona - jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania - Informacja taka jest udostępniana na pisemny wniosek. Udostępnianie Informacji publicznej na wniosek następuje bez zbęnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkołą…, nie umożliwiają… udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, powiadamia się w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesią…ce od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek PINB w Busku-Zdroju ma ponieść dodatkowe koszty zwią…zane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością… przekształcenia informacji w formę wskazaną… we wniosku, od wnioskodawcy może być pobrana opłata w wysokości odpowiadają…cej tym kosztom.

Od osoby wykonują…cej prawo do informacji publicznej nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Załą…czniki:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [ pdf ]

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć lub przesłać do PINB w Busku-Zdroju na załą…czonym do pobrania formularzu.Opublikował: Mariusz Walęzak
Publikacja dnia: 21.04.2013
Podpisał: Mariusz Walęzak
Dokument z dnia: 21.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 057